ARCHEOLOGICKÁ AGENTÚRA má významné skúsenosti v príprave odhadov hodnoty kultúrneho dedičstva. Našim cieľom je presne odhadnúť dôležitosť kultúrneho dedičstva danej lokality a špecifikovať dopady výstavby na kultúrne dedičstvo. Našou úlohou je spolupracovať s klientom a jeho tímom na vytvorení vhodných opatrení, ktoré optimálne zmiernia dopady na kultúrne dedičstvo.

 

Realizujeme expertízy v nasledujúcich oblastiach:

> pracovné odhady
> odhad dopadu na životné prostredie (EIA)
> plány lokálnych oblastí
> strategické odhady životného prostredia (SEA)
> hlavné plány
> dokumentácia
 

Brooking's Map of Dublin St. Elva's Holy Well and Grave, Co. Roscommon